6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu("Kanun") uyarınca, veri sahipleri, "Kişiselverilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse bunailişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişiselverilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme, Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerineuygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme" haklarını kullanmakile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nunbelirlediği diğer yöntemlerle[1]'"DVS TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" (Bundan böyle "ŞİRKET"olarak anılacaktır.) iletir.

 

Yukarıdabelirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gereklibilgiler ile Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğinizhakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alanbaşvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, "Sarıkemer Mah. Cumhuriyet Cad. Ova Grubu Kümesi Evleri No: 2/1 A/1Söke / AYDIN"adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilendiğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Aşağıda,yazılı başvuruların ne şekilde ŞİRKET'e ulaştırılabileceğini gösteren başvurukanalları tablo halinde belirtilmiştir.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

 

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvuruyu yapması

 

Sarıkemer Mah. Cumhuriyet Cad. Ova Grubu Kümesi Evleri No: 2/1 A/1 Söke / AYDIN

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

 

Sarıkemer Mah. Cumhuriyet Cad. Ova Grubu Kümesi Evleri No: 2/1 A/1 Söke / AYDIN

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılmalıdır.

Şirket'e daha önce bildirilen ve Şirket'in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

……………………………………………………………..

E-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 

…………………………………………………..                          KEP adresine başvuru yapılabilir.

E-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Kişiselveri sahibi adına 3. kişiler tarafından ŞİRKET'e yapılacak başvurularda,aşağıda yer alan Başvuru Formu'nun doldurulması ile birlikte konuya ilişkinolarak düzenlenmiş vekaletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklaradına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birliktevelayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ŞİRKET'e ibrazedilmesi gerekmektedir.

 

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EsaslarıHakkında Tebliğ" uyarınca; veri sahipleri, başvuru taleplerini, yazılı olarakveya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imzaya da veri sahibi tarafından ŞİRKET'e daha önce bildirilen ve ŞİRKET'in sistemindekayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuruamacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ŞİRKET'e iletir.

 

BAŞVURU FORMU

 

İşbuBaşvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. ve 13.maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı birşekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisindeçözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından hazırlanmıştır.

ŞİRKET veri güvenliğini sağlamayayönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak(Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkınısaklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ŞİRKET'e ilettiğinizbilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. ŞİRKET, işbu Başvuru Formuiçeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuruyapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisizbaşvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabuletmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı/ Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/PasaportNumarası:

Telefon numarası/Faks numarası:

Elektronik posta adresi:(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adresi:

 

 

ŞİRKET ile olan ilişkinize dairaşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halendevam edip etmediğini belirtiniz.

    Çalışan                   …….                                      

EskiÇalışan          …….                                         

Ziyaretçi               …….

Aday                     …….

Müşteri               …….

Diğer (………………………)

                                                                                                                       

  Yukarıda ŞİRKET'e sunmuşolduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu'nun değerlendirilebilmesi,sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesiamacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ BELİRTİNİZ.

AşağıdaKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereğince talepedebileceğiniz haklar yer almaktadır. Kullanmak istediğiniz hakkı/haklarıseçerek, yanında yer alan açıklamalar kısmına bu konuyla ilgili detaylıtalebinizi belirtiniz.

 

Seçiminizi (x) işaretini koyarak belirtiniz.

 TALEP KONUSU

 AÇIKLAMALAR

 

ŞİRKET'in kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.(Kanun'un 11(1)(a) maddesi)

 (Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

ŞİRKET kişisel verilerimi işlemişse, buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

(Kanun'un 11(1)(b) maddesi)

 (Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

ŞİRKET kişisel verilerimi işliyorsa bunların işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(Kanun'un 11(1)(c) maddesi)

 (Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

(Kanun'un 11(1)(ç) maddesi)

 (Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Kanun'un 11(1)(d) maddesi)

 (Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin ne olduğunu belirtiniz ve bu verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri başvurunuza ekleyiniz.)

 

Kişisel verilerimin bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kaldığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

veya

Kişisel verilerimin bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kaldığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin yok edilmesini istiyorum.

(Kanun'un 11(1)(e) maddesi)

 (Burada yalnızca bir tane seçeneği seçebilirsiniz. Seçiminizi belirtiniz ve ortadan kalkan sebeplerin neler olduğunu ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz.)

 

Eksik veya yanlış işlenmiş olmasına rağmen ŞİRKET tarafından sonradan düzeltilen kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişilere de düzeltildiğinin bildirilmesini istiyorum. 

(Kanun'un 11(1)(f) maddesi)

 

 

(Düzeltilen eksik veya yanlış işlenmiş olan kişisel verinizin ne olduğunu belirtiniz ve bu verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri başvurunuza ekleyiniz.)

 

 

Kişisel verilerimin Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede silinen kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişilere de silindiğinin bildirilmesini istiyorum.

veya

Kişisel verilerimin Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede yok edilen kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişilere de yok edildiğinin bildirilmesini istiyorum.

(Kanun'un 11(1)(f) maddesi)

(Burada yalnızca bir tane seçeneği seçebilirsiniz. Seçiminizi ve silinen/yok edilen kişisel verinizin ne olduğunu belirtiniz.)

 

ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

(Kanun'un 11(1)(g) maddesi)

 

(Hangi işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü açıklamalar kısmında belirtiniz ve talebinizi destekleyici belgeleri başvurunuza ekleyiniz.)

 

ŞİRKET'in, kişisel verilerimi kanuna aykırı olarak işlemesi sebebi ile zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Kanun'un 11(1)(ğ) maddesi)

 

(Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz ve bahsi geçen kanuna aykırılığı destekleyici mahkeme kararı veya kurul kararı örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisini, uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyle birlikte başvurunuza ekleyiniz.)

 

 

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle ŞİRKET'e iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanun'un 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin ŞİRKET'e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

ŞİRKET, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını, Kanun'un 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. 

 

Başvurunuza ŞİRKET tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

 

O  Cevabın "BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ" kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

 

O Cevabın "BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ" kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

O  Cevabı elden teslim almak istiyorum. 

 

VERİ SAHİBİ BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu "Veri Sorumlusuna Başvuru Formu"nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI/SOYADI:

 

İMZA:

 

BAŞVURU TARİHİ: