DVSTARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra "Şirket"olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azamihassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara aither türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun")uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Busorumluluğumuzun tam idraki ile ürün veya hizmet alan kişi/müşteri, potansiyelürün veya hizmet alıcısı, stajyer, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, tedarikçiçalışanı, ziyaretçi, iş ortağı sıfatıyla veri sahibi olarak Şirket ilepaylaştığınız ve/veya Şirket'in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmişolduğu kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafındanbelirtilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

İşbu DVSTarım Ürünleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Aydınlatma Metni;Şirket'in "Veri Sorumlusu" sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçlaişleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarlaaktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel verisahibi olarak Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleribilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

 

1.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişiselverileriniz, Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi veuygulanması, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetleringerçekleştirilmesi,  insan kaynaklarıpolitikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafındansunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekliçalışmaların yapılabilmesi, hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında ve verisahiplerinin tercihlerine göre kişiselleştirilerek sunulabilmesi, verisahiplerinin açık rızası doğrultusunda bilgilendirme ve tanıtım e-postalarıatarak hizmetlerimizle ilgili son gelişmelerden haberdar etmek, mevzuatkapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketin tümlokasyonlarında fiziki mekan ve iş güvenliğinin sağlanması, Şirket'in tarafolduğu iş, hizmet, satım, vekalet, eser ve sair sözleşmeler ve mevzuattan doğansorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla Şirkettarafından işlenecektir.

 

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişiselverileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede tamve zamanında sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru birşekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzerehizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımızkuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunenyetkili kılınan mercilerle, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişiselveri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

Bu kapsamda,kişisel verilerinizi, özellikle, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerinegetirilmesini temin etmek amacıyla İş ortaklarımıza, Şirket'in tedarikçiden dışkaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket'in ticari faaliyetlerini yerine getirmekiçin gerekli hizmetlerin Şirket'e sunulmasını sağlamak amacıylaTedarikçilerimize, Şirket'in dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket'inticari, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini yerine getirmek için gereklihizmetlerin Şirket'e sunulmasını sağlamak amacıyla Denetmenler, HukukiDanışmanlar ve Müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisidahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak Kanunen Yetkili Kamu KurumKuruluşlarına aktarmaktayız.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişiselverileriniz, Şirket ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermeklebirlikte; internet sitesi, sosyal medya mecraları, fiziki veya elektronik formlar,güvenlik kameraları, ses kayıtları ve benzeri vasıtalarla, yazılı veyaelektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veyaolmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmakta ve kanunlarda açıkçaöngörülmesi, Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinintemel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine veya açıkrızanıza dayanılarak işlenmektedir.

 

  1. VeriSahibinin Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun'un"İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri,yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğeryöntemlerle[1] Şirket'e başvurarak,

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talepetme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncükişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhalinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarakişlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhalinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınasahiptir.

 

Yukarıdabelirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayangerekli bilgiler ile Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmakistediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket'in https://www.dvstekstil.com internet adresinde yer alan "VeriSorumlusuna Başvuru Formu"nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formunıslak imzalı bir nüshasını "Sarıkemer Mah. Cumhuriyet Cad. Ova Grubu Kümesi Evleri No: 2/1 A/1 Söke /AYDIN" adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'dabelirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzdayer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuzgün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak,işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel VerileriKoruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

 

 

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"uyarınca; veri sahipleri, Kanun'un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındabaşvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket'e dahaönce bildirilen ve Şirket'in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postaadresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş biryazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket'e iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'deyayınlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, onsayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TürkLirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi birkayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücretkayıt ortamının maliyetini geçemez.